ВСУ обучава специалисти в областта на националната, корпоративна и лична сигурност

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

В специалност „Защита на националната сигурност“ се обучават специалисти в областта на националната, корпоративна и лична сигурност. Успешно завършилите се реализират в системата на МВР, Министерството на отбраната, охранителни фирми, банки и др.

профили:
Национална сигурност
Защита от аварии и бедствия
Корпоративна сигурност

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация:защита на националната сигурност

Форма и продължителност на обучението:
редовна – 8 семестъра
задочна – 9 семестъра

Специалност „Защита на националната сигурност“
Подготвят се кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност. Завършилите са способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция както в държавния и общинския, така и в частния сектор.
Специалността „Защита на националната сигурност” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка.
Базовият модул включва общотеоретични дисциплини, блок от публичноправни и нака-зателноправни дисциплини, блок от управленски дисциплини, езиково обучение и общо физическо възпитание. Специализиращият модул позволява на студентите да изберат обучение в три профила – „Национална сигурност”, „Защита от аварии и бедствия” и „Корпоративна сигурност”. Специалните дисциплини са структурирани в съответствие с логиката, заложена в алгоритъма „ценности–опасности–защита”, и са обвързани с разгърната система от практически занятия и учебни стажове.
В процеса на обучението студентите получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната и личната сигурност, да вземат обосновани решения в сферата на националната сигурност, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития – престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините и виновните лица.
Получената професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно в системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови и застрахователни учреждения, охранителни фирми, както и като експерти по сигурността в държавни и частни фирми, политически и обществени организации.

През първите две години обучението се извършва по базови дисциплини. Студентите имат възможност за допълнително сертифициране на знанията си по английски език и информатика и/или за признаване на притежавани от тях сертификати. След втори курс избират един от посочените по-долу профили:
– Национална сигурносте профил, насочен към подготовка на кадри за националните, регионалните, местните и държавните институции, осигуряващи обществения ред и сигурност.
Завършилите специалността получават необходимата квалификация за работа в системата на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Министер-ството на отбраната, частни охранителни фирми и звената за сигурност на банкови и финансови институции, държавни органи, търговски дружества и др.
– Защита от аварии и бедствия е профил, отговарящ на повишената обществена потребност от професионалисти със знания и умения по специфичните административноправни, организа-ционнотактически и технико-икономически проблеми на защитата и подготовката на населението за действие в особени (кризисни) ситуации, а също така и за прилагането на нови технологии. Този профил е единствен в сродните висши училища.
– Корпоративна сигурносте профил, в който се придобиват комплексни познания и умения за ориентиране в оперативната обстановка, за разузнаването на различни икономически, юридически, финансови и технически фактори, формиращи вътрешната и външната бизнес среда.

Обучението завършва с държавни изпити или защита на дипломна работа.

Акценти в обучението:
Наказателно право
Наказателнопроцесуално право
Теория на риска и безопасността
Разузнавателна защита на конституционния ред
Теория на разузнаването и контраразузнаването
Противодействие на тероризма

Практики и стажове:
Студентите в специалността провеждат едноседмичен стаж в Академията на МВР и в Центъра за професионална подготовка в гр. Варна. По време на стажа се запознават със структурата и обуче-нието в Академията на МВР, с новостите в борбата с престъпността, тероризма и противодействието на производството, употребата и трафика на наркотици. Предвидено е посещение и запознаване с дейността на СОД – Варна. Желаещите могат да завършат курс за придобиване на професионална квалификация „охранител” и курс за боравене с огнестрелно оръжие и да получат сертификат.
Провежда се едноседмична опознавателна практика в Република Турция по дейностите, свър-зани с превенцията и ликвидирането на последствията от пожари и природни бедствия. Практиката включва посещение в гр. Измит и гр. Ялова и запознаване с последствията от земетресението и с организационната структура и задачи на пожарните бригади по защита на населението и инфраструктурата. Предвидено е посещение в Центъра за управление при кризи в гр. Бурса.
Провежда се тримесечен стаж (и обучение) на студенти от специалността в пожарните бригади на Република Турция, финансиран от програма „Еразъм+” на Европейския съюз.
По време на обучението си студентите могат да преминават стажове по специалността в звената за сигурност на банки и други стопански субекти, както и в охранителни фирми. Стажовете се провеждат по програма, разработена от катедрата.

Обучение по тази специалност и по същия учебен план се провежда и във Филиал Смолян.
Условия за прием
Конкурсен изпит:
Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурса на ВСУ „Черноризец Храбър” – Есе.
За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени от 2008 г. до момента, резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
Балообразуване:
Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.
Бонификации:
Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.
Допълнителни условия:
За прием във ВСУ се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообра-зователен тест, Икономика или Икономически тест.
Възможности за продължаване на обучението във ВСУ
Продължаващо обучение в специалност „Право”.
Магистърски програми „Митническо разузнаване и разследване”, „Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи”,„Съдебни експертизи”, „Международно право и сигурност” и всички останали магистърски програми, обявени от ВСУ.
Възможности за кариерно развитие:
Специалността „Защита на националната сигурност”подготвя кадри с висше образование, които се реализират професионално в областта на националната сигурност, в държавния, общин-ския и частния сектор.
Завършилите бакалавърска степен на специалността могат да заемат длъжности в системата на МВР и ДАНС, за които се изисква висше образование, както и всички изпълнителски и ръководни длъжности в системата на частния охранителен бизнес, звената за сигурност в стопанските обекти, общинската и областната администрация.

Коментари

Share This Post